ธุรกิจรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ ’หลุมดำ’ อุดมศึกษา

44
จักรกฤษณ์ สิริริน
   Thesis, Dissertation, Research, IS (Independent Study), ดุษฎีนิพนธ์, วิทยานิพนธ์, ภาคนิพนธ์, สารนิพนธ์, Project จบ ปัญหาพิเศษ, รายงานวิจัย, บทความวิจัย, บทความวิชาการ, เอกสารวิชาการ, รายงาน, การบ้าน ฯลฯ
   จะเรียกชื่ออะไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องลงมือทำด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยว หรืองานกลุ่ม แต่ในโลกนี้ คงมีประเทศไทยที่เดียวกระมัง ที่มี ‘การว่าจ้าง’ ให้ทำสิ่งที่ผมเขียนเอาไว้ทั้งหมดเมื่อสักครู่ มีงานจ้าง และมีคนรับจ้าง แม้กระทั่ง ‘รับจ้างทำการบ้าน’ ผมคิดว่า ศธ. สพฐ. สอศ. สกอ. สมศ. โดยเฉพาะ สกอ.หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เอาเวลามาตรวจจับ ‘ธุรกิจรับจ้างทำวิทยานิพนธ์’ ยังจะมีประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และแวดวงการอุดมศึกษา มากกว่าเอาเวลาไปบ้าคลั่งกับการตรวจจับ ‘การเขียน มคอ.’ และสภามหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ก็ควร Take action ในประเด็น ‘ธุรกิจรับจ้างทำวิทยานิพนธ์’ ให้มากกว่านี้ ซึ่งหากทำได้จะช่วยล้างคำครหา ‘สภาตรายาง’ อย่างที่มีผู้ดูถูกดูแคลน รวมถึงผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่อธิการบดีลงมา ก็ควรใส่ใจปัญหานี้มากกว่าที่เป็นอยู่ ที่สำคัญก็คือ ข้อสังเกตที่ว่า อาจมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบางแห่งเป็นเจ้าของเครือข่าย ‘ธุรกิจรับจ้างทำวิทยานิพนธ์’ เสียเอง ยังไม่นับข้อสงสัยที่ว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่ เพราะก็เป็นที่ ‘รู้ๆ กันอยู่’ ว่าทุกวันนี้ มีถ้อยคำเสียดสีเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ประมาณว่า ‘จ่ายครบ จบแน่’ คือบางแห่งแทบไม่มีการสอบเข้า และการทดสอบในขั้นตอนต่างๆ ก็เข้าข่าย ‘หยวนๆ’ ที่สำคัญก็คือ ตอนจะให้จบก็ยังไม่เข้มงวดกับวิทยานิพนธ์ว่าเป็นการจ้างทำวิทยานิพนธ์มาหรือไม่ แปลไทยเป็นไทยก็คือ เข้าข่าย ‘ฮั้ว’ กันระหว่างลูกค้าคือนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และพ่อค้าแม่ขายคือสถาบันอุดมศึกษา
   ทุกวันนี้ ‘ธุรกิจรับจ้างทำวิทยานิพนธ์’ เหิมเกริมมาก ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาแต่ละคน ทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ ทั้งประสบการณ์และความรู้ต้องมีมากกว่าเด็กประถม เพราะเด็กประถมสมัยนี้ค้น Google กันไวยิ่งกว่ามือลิง ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาค้น Google คลิกเดียวก็จะเห็นความคึกคักของ ‘ธุรกิจรับจ้างทำวิทยานิพนธ์’ ค้น Google คำว่า ‘รับจ้างทำวิทยานิพนธ์’ คลิกปุ๊บ ‘ผลการค้นหาประมาณ 627,000 รายการ’ ก็จะปรากฏที่หน้าจอของท่านปั๊บ ค้น Google คำว่า ‘รับจ้างทำวิจัย’ คลิกปั๊บ ‘ผลการค้นหาประมาณ 241,000 รายการ’ ก็จะปรากฏที่หน้าจอของท่านปุ๊บ ท่านสามารถสืบสาวราวเรื่องเข้าไปในแต่ละเวบ แต่ละบล็อก แต่ละเฟซบุ๊ค แต่ละเพจ แต่ละกระดานข่าว ท่านไม่ต้องจ้างนักสืบ ไม่ต้องใช้หน่วยข่าวกรอง ไม่ต้องอาศัยไหว้วานใครเลย ท่านโทร. ท่านอี-เมล์ ท่านส่งเมสเสจทางอินบ็อกซ์ ท่านติดต่อเข้าไป ท่านก็จะได้ข้อมูล ว่าไผเป็นไผ
   ‘ธุรกิจรับจ้างทำวิทยานิพนธ์’ มีตั้งแต่ รับจ้างทำ Thesis, รับจ้างทำ Dissertation, รับจ้างทำ Research, รับจ้างทำ IS (Independent Study), รับจ้างทำดุษฎีนิพนธ์, รับจ้างทำวิทยานิพนธ์, รับจ้างทำภาคนิพนธ์, รับจ้างทำสารนิพนธ์, รับจ้างทำ Project จบ, รับจ้างทำปัญหาพิเศษ, รับจ้างทำรายงานวิจัย, รับจ้างทำบทความวิจัย, รับจ้างทำบทความวิชาการ, รับจ้างทำเอกสารวิชาการ, รับจ้างทำรายงาน, รับจ้างทำการบ้าน ฯลฯ ลุกลามบานปลายไปจนกระทั่งถึง ‘รับจ้างอาจารย์’ ทำวิจัยในชั้นเรียน ทำผลงานวิชาการ ทำสื่อการสอน ทำ CAI ที่ยังขาดอยู่ก็คือรับจ้างออกข้อสอบ รับจ้างตรวจข้อสอบ และรับจ้างตัดเกรด แต่ผมคิดว่าอีกไม่นานก็คงจะมี
   ‘ธุรกิจรับจ้างทำวิทยานิพนธ์’ มีตั้งแต่ รับจ้างทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือ Proposal, รับจ้างทำบทที่ 1, รับจ้างทำบทที่ 2, รับจ้างทำบทที่ 3, รับจ้างทำบทที่ 4, รับจ้างทำบทที่ 5 ไปจนถึง ‘รับจ้างทำเฉพาะบท’ หรือ ‘เหมาหมด’ ทั้ง 5 บท หรือรับจ้างทำเฉพาะบทที่ 4 และรับจ้างทำเฉพาะบทที่ 5 บางเวบไซต์ มีการประกาศว่า ‘รับจ้างหาหัวข้อวิทยานิพนธ์’ บางแห่ง ประกาศ ‘รับจ้างทำบทที่ 2’ คือการทบทวนวรรณกรรม หรือ Literature Review เพื่อช่วยนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก สืบค้นเอกสารต่างๆ ตามที่ต้องการให้ได้อย่างครบถ้วนกระบวนความ บางเวบ บอก ‘รับทำจ้างทำบทที่ 3’ คือการออกแบบกลวิธีการวิจัย วางแผนให้ทุกขั้นตอน กระทั่งเขียนโมเดลการวิจัยให้ก็มี บางแห่ง บอก ‘รับจ้างทำบทที่ 4’ และ ‘บทที่ 5’ คือการ ‘รับจ้างเคาะข้อมูล’ ซึ่งหมายถึงการคีย์แบบสอบถามการวิจัย, การประมวลผลการวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น SPSS, EQS, LISREL, AMOS, MPLUS ฯลฯ บางเวบเสนอตัวสอนการแปลผลการวิจัย, อ่านผลการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย ไปจนกระทั่งอาสาเขียนข้อวิจารณ์ สรุปผลการวิจัย ถึงขนาดเขียนเสนอแนะให้ก็มี บางแห่ง ประกาศรับเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และก้าวหน้าไปถึงขั้นภาษาจีนก็มี ขณะที่อีกบางแห่งประกาศรับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษก็มี
   ที่สำคัญก็คือ มีการประกาศรับจ้างเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ทำ Presentation ภาษาอังกฤษ และเตรียมเอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อการไปนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีวิชาการนานาชาติ ก็ยังดีที่ไม่รับจ้างไปนำเสนอให้ที่เมืองนอก บางเวบไซต์ ปวารณาตัวเป็นติวเตอร์ สอนทำ Presentation สอนการเตรียมเอกสาร และช่วยซักซ้อมการตอบคำถามปากเปล่าในวันสอบ Defense วิทยานิพนธ์ หรือ ‘สอบปกป้องวิทยานิพนธ์’ หรือที่เรียกกันว่า ‘สอบจบ’ ผมมีข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหา ‘ธุรกิจรับจ้างทำวิทยานิพนธ์’ สองประเด็น
   หนึ่ง, สถาบันการศึกษาต้องเข้มงวดในการทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องประกบติดนักศึกษาเริ่มตั้งแต่ Proposal จนถึงบทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 ซึ่งทุกบทต้องเรียกนักศึกษามาอธิบายที่มาที่ไป อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเล่นบทมือสอบสวนเหมือนตำรวจกองปราบฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสอบจบ คณะกรรมการสอบต้องให้นักศึกษา ‘รันโปรแกรม’ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ดู และซักถามทุกขั้นตอนของการวิเคราะห์และการอ่านผลการวิเคราะห์ และถ้าจับได้ว่านักศึกษาได้ทำการว่าจ้างทำวิทยานิพนธ์ก็ปรับตก หรือ Retire
   สอง, หน่วยงานราชการที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ต้องลงพื้นที่ไปตรวจจับ ‘ธุรกิจรับจ้างทำวิทยานิพนธ์’ ผมเชื่อว่า 100 ทั้ง 100 ล้วนเป็น ‘คนในแวดวงวิชาการ’ ทั้งนั้นแหละครับ ใครมันจะไปทำวิทยานิพนธ์หรือทำวิจัย ทั้งทำได้และทำเป็น แต่เมื่อยังไม่มีมาตรการทางกฎหมาย เพราะกฎหมายเมืองไทยมันไดโนเสาร์เต่าล้านปี ก็ต้องใช้มาตรการทางสังคมกดดัน
   ผมเสนอข้ามไปถึงขั้นถ้าได้ตัวผู้กระทำความผิด ก็ให้ย้อนไป ‘เพิกถอนปริญญา’ กลุ่มคนใน ‘ธุรกิจรับจ้างทำวิทยานิพนธ์’ ทั้งหมด แต่กว่าจะไปถึงวันนั้น ผมอยากให้ข้อคิดเตือนใจ นักศึกษารุ่นใหม่ ที่คิดจะจ้างทำวิทยานิพนธ์ ว่าคุณไม่คิดหรือว่า วันหนึ่งข้างหน้า ‘ธุรกิจรับจ้างทำวิทยานิพนธ์’ จะไม่ออกมาแฉ ว่าคุณจบ ดร. หรือคุณเป็นมหาบัณฑิตได้นั้น เพราะใคร?–จบ–
   ที่มา: หนังสือพิมพ์เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 17 – 23 ก.ค. 2558–

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

ขอคำปรึกษา

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

Table of Contents

On Key

Related Posts

งานวิจัยเผย : คนที่ทำตัวแปลกๆ หาแฟนง่ายกว่าคนธรรมดา

งานวิจัยเผย : คนที่ทำตัวแปลกๆ หาแฟนง่ายกว่าคนธรรมดา

จากการศึกษางานวิจัยเผยว่า คนที่ทำตัวแปลกๆหรือทำตัวประหลาดแตกต่างจากคนปกติ หรือคนที่มีคาแร็คเตอร์แปลกประหลาดแบบธรรมชาติของเขาเอง สามารถสร้างแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้าม และทำให้มีโอกาสหาแฟนหรือคนรู้ใจได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ใครที่โสดมานานแล้วอยากสละโสด คงจะได้ฤกษ์สละโสดเร็วๆนี้แล้ว . ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงจากวารสารว่าด้วยบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม (Personality and Social Psychology Bulletin) ของสหรัฐอเมริกา เป็นการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิง จากการเลือกเพศตรงข้ามที่สนใจผ่านเว็บไซต์หาคู่เดทออนไลน์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงต่างถูกใจในผู้ที่มีความแปลกกว่าคนทั่วไป ทั้งในเรื่องสไตล์เสื้อผ้า การแต่งตัว รสนิยม และทัศนคติ . บางท่านอาจสงสัยว่า

งานวิจัยเผย : ฝนตกทำให้คนเหงา เป็นเรื่องจริงไม่ได้มโนไปเอง

งานวิจัยเผย : ฝนตกทำให้คนเหงา เป็นเรื่องจริงไม่ได้มโนไปเอง

จากการศึกษาเรื่อง ทำไมฝนตกแล้วต้องเหงา หรือผลกระทบจากสภาพอากาศต่อสภาพจิตใจในเชิงวิทยาศาสตร์และจิตวิทยานั้นพบว่า ในช่วงที่ฝนตก สภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งความชื้นในอากาศที่เพิ่มขึ้น อุณหภูมิที่ลดต่ำลง และแสงสว่างที่ลดน้อยลง ซึ่งอธิบายให้เห็นภาพที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของแสงสว่างที่ลดน้อยลงในวันที่ฝนตก เพราะร่างกายของมนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่า นาฬิกาชีวภาพ (Circadian Rhythm) ที่คอยกำหนดการทำงานของสมองและร่างกายในแต่ละช่วงของวัน . ซึ่งแสงส่งผลได้อย่างชัดเจน สามารถนึกถึงอารมณ์เวลาที่ตื่นมาในวันที่มีแสงแดดแรง ท้องฟ้าสดใส และไม่ร้อนจนเกินไป กับวันที่ตื่นมาแล้วท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆครึ้ม อารมณ์ความรู้สึกในวันนั้นก็แตกต่างกันไม่น้อย ซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล เพราะการได้รับแสงแดดที่ไม่เพียงพอหรือน้อยลงในตอนเช้าส่งผลต่อการทำงานของนาฬิกาชีวภาพ ต่อเนื่องไปยังสมอง ทำให้สมองผลิตเซโรโทนิน

งานวิจัยเผย : วัยรุ่นที่มีแฟนเป็นซึมเศร้ามากกว่าวัยรุ่นที่โสด

งานวิจัยเผย : วัยรุ่นที่มีแฟนเป็นซึมเศร้ามากกว่าวัยรุ่นที่โสด

วัยรุ่นวัยใสที่ยังไม่มีแฟนหรือแทบจะไม่ได้ไปออกเดทกับใครเขา มักถูกมองว่าขาดเสน่ห์หรือเข้าสังคมได้ไม่ดีนัก แต่ในขณะที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมวัยรุ่นในสหรัฐฯ เชื่อกันมานานว่า วัยรุ่นที่มีคู่คบหาดูใจจะมีโอกาสพัฒนาทักษะทางสังคมและวุฒิภาวะทางอารมณ์ได้ดีกว่าเพื่อนวัยเดียวกัน แต่แล้วความเชื่อนี้กำลังจะเปลี่ยนไป . เนื่องจากทีมนักวิจัยด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียของสหรัฐฯ ได้มีการตีพิมพ์ผลการศึกษาล่าสุดลงในวารสาร “สุขภาพในโรงเรียน” (Journal of School Health) โดยระบุว่า ผลการติดตามเก็บข้อมูลระยะยาวเป็นเวลา 7 ปีกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชี้ว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้คบหาเป็นแฟนกับใครและไม่ค่อยได้ออกเดทนั้น ไม่ได้มีพัฒนาการทางจิตวิทยาตามวัยด้อยไปกว่าเพื่อนที่มีแฟน หนำซ้ำยังมีทักษะทางสังคมที่ดีกว่า และมีภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าด้วย

รู้หรือไม่ ผู้บริโภค 85% เชื่อถือโฆษณาในรูปแบบสปอนเซอร์ทีม-การแข่งขัน

รู้หรือไม่ ผู้บริโภค 85% เชื่อถือโฆษณาในรูปแบบสปอนเซอร์ทีม-การแข่งขัน

รู้หรือไม่ ผู้บริโภค 85% เชื่อถือโฆษณาในรูปแบบสปอนเซอร์ทีม-การแข่งขัน . เนื่องจากการสำรวจพฤติกรรมการรับสื่อและทัศนคติต่อการรับชมโฆษณา-แคมเปญการตลาดของผู้บริโภคชาวไทยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทางบริษัท นีลเส็น มีเดีย ประเทศไทย หนึ่งในบริษัทวิจัยสื่อ-การตลาดรายใหญ่ สามารถประมวลเป็นเทรนด์สำคัญที่จะส่งผลกับการสื่อสารและทำการตลาดของภาคธุรกิจในปี 2566 นี้ . พบว่า ผู้บริโภค 85% เชื่อถือโฆษณาในรูปแบบสปอนเซอร์ทีม-การแข่งขัน และ 61% เลือกซื้อสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์การแข่งขัน รวมถึง